Nimspace

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

A SaaS service for businesses/startups.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Ho Chi Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá