Luva Blockchain

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

LuvaBlockchain ra đời! Với dự án thử nghiệm để tiếp cận công nghệ, xây dựng đội ngũ là Luvapay - Micropayment Ecosystem trên Blockchain

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 1, Ho Chi Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá