Kytek Software

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

  • Reviewing application requirements and interface designs
  • Identifying web-based user interactions.
  • Developing and implementing highly-responsive user interface components using React concepts.
  • Writing application interface codes using JavaScript

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá