IDS

Hồ Chí Minh

Thông tin chung

Quy mô công ty

Địa chỉ

Floor 2, NTA Building, 171-173 Dien Bien Phu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá