Fox Code Studio (FXC)

Đà Nẵng

Giới thiệu chung

Chuyên lập trình mobile Android/iOS, Java, Objective C, Swift.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Hai Chau, Da Nang

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá