F3 Engineers

Khác

Giới thiệu chung

Công ty được thành lập từ tháng 1/2020.

Mục đích thành lập của công ty là để sử dụng các kỹ năng của một kỹ sư và tạo ra cơ chế để trở nên HAPPY cho tất cả mọi người.

Tôn chỉ công ty là :

  • Working For Asia's Friends & Family
  • No Work No Pay.
  • Làm việc vui vẻ trong sự tôn trọng cá tính của nhau, bất kể khác nhau về quốc tịch, ngôn ngữ, địa vị.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Others

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá