Công ty TNHH Autonsi

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Autonsi

CÔNG TY TNHH AUTONSI

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Phu My Hung, Ho Chi Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá