Công ty Cổ phần NAL Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng

Đà Nẵng

Giới thiệu chung

Welcome to NAL People

Chúng tôi dùng phần mềm làm vũ khí, coi thế giới là địch thủ, đang tìm kiếm tài năng cùng "chiến đấu" tại Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn và Tokyo

Xây dựng cái nôi sản sinh ra kỹ thuật mới, lĩnh vực kinh doanh mới tạo ra giá trị mới cho xã hội.

NAL được định hướng bởi giá trị cốt lõi.

Creating customer value

Dù làm việc gì, luôn bắt đầu từ việc tìm hiểu khách hàng, dịch vụ và nhu cầu của khách hàng để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Commitment

Đề cao việc "cam kết", cam kết với bản thân, cam kết với gia đình, cam kết trong công việc, cam kết với khách hàng, cam kết với xã hội.

Learning organization

Không ngừng học tập, thích nghi và điều chỉnh, theo đuổi sự tăng trưởng của tổ chức và sự trưởng thành của thành viên.

Building positive team

Xây dựng đội chủ động bằng cách tạo cơ chế trao quyền, môi trường dễ dàng trải nghiệm, khuyến khích tinh thần dũng cảm và tôn trọng sự đa dạng cá nhân

Thông tin chung

Quy mô công ty

Địa chỉ

Đà Nẵng

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá