Aviation Virtual

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

“WE CREATE THE VIRTUAL WORLD CONTENT, WRITE ALGORITHMS TO SIMULATE THE VIRTUAL WORLD, RENDER THE SIMULATION TO YOUR SENSES, SO THAT YOUR MIND CAN PUT THE PIECES TOGETHER TO FORM THE EXPERIENCE.”- Aviation Virtual

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

District 1, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá