BPO Mắt Bão

Khác

Thông tin chung

Quy mô công ty

Địa chỉ

HCM

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá