BITECCO

Hà Nội

Thông tin chung

Quy mô công ty

Địa chỉ

Ha Dong, Ha Noi

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá